Algemene voorwaarden voor deelname aan de MULTISTRADA 60.000 KM TOUR

Elke aanvraag tot deelname impliceert de volledige en onvoorwaardelijke instemming van deelnemer (hierna “deelnemer” genoemd) met deze algemene deelnemingsvoorwaarden, die kunnen worden nagelezen op: https://multistrada-60000km-tour.com/

Artikel 1 – VOORLOPIGE SELECTIE 

Deze Algemene Deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen voor deelname aan de Multistrada 60.000 km Tour (hierna het “Evenement” genoemd), georganiseerd door Ducati West Europe (hierna “Ducati” genoemd). 

Alle aanvragen voor deelname aan het Evenement zijn onderworpen aan een voorafgaande selectie door Ducati, die zich het recht behoudt elke aanvraag te beoordelen en de voorwaarden voor deelname te verifiëren, met dien verstande dat de selectie zal plaatsvinden op basis van de behoeften van Ducati voor de uitvoering van het Evenement, met name wat betreft het vereiste aantal deelnemers en de beschikbaarheid van de voorgestelde data.  

Aanvragen voor deelname aan het evenement zijn mogelijk tot en met 31 januari 2023. 

Het besluit om de aanvraag te aanvaarden of af te wijzen wordt per e-mail verstuurd.

Ducati is niet aansprakelijk voor een beslissing om deelname aan het evenement te weigeren.

Artikel 2 – BESCHRIJVING VAN HET EVENEMENT 

Het evenement wordt georganiseerd door Ducati ter ere van haar “Multistrada V4 Rally”, die 60.000 km kan afleggen voordat er onderhoud aan de kleppen nodig is. 

Tijdens het evenement zullen verschillende deelnemers vanaf maart 2023 deelnemen aan een roadtrip.

Deelname aan het evenement omvat het lenen van een Multistrada V4 Rally, de verzekering van het voertuig en eventuele onderhoudswerkzaamheden, met dien verstande dat de deelnemer verantwoordelijk is voor de brandstof. 

Er is geen financiële vergoeding voor deelname aan het evenement. 

Het verstrekte voertuig zal worden uitgerust met een GPS tracker waardoor Ducati :

– Snel kan ingrijpen als de Multistrada onderhoud nodig heeft;

– Inhoud op haar (Social) Media kanalen kan publiceren met betrekking tot de follow-up van het evenement, samen met de afgelegde route en het aantal afgelegde kilometers.

Elke deelnemer moet een reis uitvoeren met een maximale duur van 3 (drie) weken en een minimum van 2000 km per week en kan de etappes (steden, evenementen, soorten wegen) zelf voorstellen, evenals het aantal kilometers dat voor deze reis is gepland.

De reis begint in Parijs of bij een van de Ducati dealers in Frankrijk, België, Nederland of Luxemburg, en de terugreis gaat naar Parijs of naar een van de dealers. 

Deelname aan het Evenement vindt plaats op de door de Deelnemer opgegeven datum wanneer hij/zij het inschrijfformulier indient dat beschikbaar is op: https://multistrada-60000km-tour.com/. 

Zodra de aanvraag is aanvaard, behoudt Ducati zich het recht voor om een andere startdatum voor te stellen, afhankelijk van de behoeften van het evenement.

Artikel 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Om deel te nemen aan het Evenement moet de Deelnemer: 

  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs A; 
  • Minstens 2 jaar verzekerd zijn met rijbewijs A; 
  • Al belangrijke motorreizen of ervaringen hebben opgedaan; 
  • Stel een roadtrip voor dat zich beperkt tot het Europese continent, voor een maximale duur van 3 (drie) weken en met een minimum van 2.000 km per week.
  • [voeg toe indien nodig].

De Deelnemer verklaart dat hij/zij niet onder medische behandeling staat waardoor Deelnemer niet geschikt is om te rijden en dat hij/zij tijdens het Evenement geen alcohol of andere middelen gebruikt die zijn/haar rijvaardigheid kunnen aantasten. 

De deelnemer verklaart dat hij/zij niet permanent of tijdelijk onbevoegd is om te rijden.

De Deelnemer verklaart dat hij/zij in het bezit is van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en dat zijn/haar bijdragen up-to-date zijn.

Hoewel er geen verplichting is om inhoud die de reis van de Deelnemer op social media te plaatsen, zal deze optie worden meegewogen bij de selectie van Deelnemers aan het Evenement. 

Indien de aanvraag voor deelname aan het Evenement door Ducati wordt geaccepteerd, dient de Deelnemer per e-mail een kopie van zijn/haar rijbewijs en nationale identiteitskaart te sturen.

Artikel 4 – AANVRAAG TOT DEELNAME – ANNULERING – UITSLUITING VAN DEELNEMER 

Aanvraag voor deelname. Aanvragen voor deelname aan het evenement geschieden uitsluitend op internet, via de website https://multistrada-60000km-tour.com/. Alvorens zijn/haar inschrijving te versturen, erkent de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden voor deelname te hebben gelezen en volledig te hebben aanvaard door het vakje “Ik erken de Algemene Voorwaarden voor deelname te hebben gelezen en deze te accepteren” aan te vinken. De aanvraag wordt pas aanvaard na ontvangst van de bevestigingsmail van Ducati waarin de beslissing tot toelating wordt vermeld.

Annulering door de deelnemer. Indien de Deelnemer zijn deelname aan het Evenement wil annuleren, dient hij Ducati hiervan binnen 10 dagen voor aanvang van de gekozen reisdatum op de hoogte te stellen. 

Annulering door Ducati. Ducati heeft het recht om deelname aan het evenement te annuleren, ook op de dag van het evenement, om welke reden dan ook die verband houdt met organisatorische beperkingen waarover Ducati geen controle heeft. In dat geval kan Ducati aanbieden de deelname aan het Evenement te verplaatsen naar een andere datum. In geval van het niet naleven van de deelnamevoorwaarden op het moment van deelname aan het Evenement, behoudt Ducati zich het recht voor het Evenement te annuleren.

Uitsluiting van de deelnemer. De deelnemer verbindt zich ertoe de verkeersregels na te leven. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot uitsluiting van de Deelnemer van deelname aan het Evenement.

De Deelnemer aanvaardt dat in geval van verlies van controle over het voertuig, anders dan een mechanisch defect, al dan niet resulterend in een aanrijding met of zonder materiële schade, Ducati de deelname van de Deelnemer definitief kan beëindigen, zelfs als de geplande reis niet volledig is voltooid.

Artikel 5 – PERSOONSGEGEVENS 

Behandeling van de aanvragen tot deelneming

Door het formulier in te dienen, stemt de Deelnemer in met het gebruik door Ducati en haar onderaannemers van zijn/haar persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een goede verwerking van de aanvragen.

Ducati verbindt zich ertoe deze gegevens alleen te gebruiken voor het verstrekken van informatie en het doen van commerciële aanbiedingen met betrekking tot Ducati producten en deze gegevens niet aan derden te verstrekken, behalve op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit die wettelijk bevoegd is om deze informatie op te vragen. 

Aangesloten toepassing

Door te kiezen voor deelname aan het Evenement is de Deelnemer op de hoogte van de aanwezigheid van een GPS-tracker op het voor het Evenement beschikbaar gestelde voertuig.

Door het indienen van het Formulier geeft de Deelnemer toestemming voor het gebruik door Ducati en haar onderaannemers van zijn locatie en zijn afgelegde routes tijdens het Evenement, om een snelle reactie te garanderen in geval van onderhoud aan het ter beschikking gestelde voertuig en om inhoud te publiceren op haar (social) media kanalen met betrekking tot de follow-up van het Evenement, met name de afgelegde route en het aantal gereden kilometers.

Deze gegevens worden verzameld via de GeoRide-applicatie, waartoe de deelnemer toegang heeft en die hij te allen tijde kan activeren en deactiveren via het apparaat waarop de applicatie is geïnstalleerd, de functies met betrekking tot de geolocatiedienst en de registratie van de afgelegde routes. In geval van deactivering van bovengenoemde functies erkent de Deelnemer dat de mogelijkheden van Ducati om in te grijpen worden beïnvloed. 

De gegevens die via de aangesloten applicatie worden verzameld, worden bewaard voor de duur van het evenement en voor een periode van [bewaartermijn specificeren].

Al deze informatie wordt zorgvuldig en discreet behandeld en de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving en in het bijzonder met Verordening (EU) 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”), en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Ducati Privacybeleid dat toegankelijk is via de volgende link: https://www.ducati.com/nl/nl/home/privacy

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de Deelnemer te allen tijde het recht op toegang, correctie en verwijderen van zijn/haar gegevens, zoals beschreven in het Ducati Privacybeleid, dat toegankelijk is via de volgende link: https://www.ducati.com/nl/nl/home/privacy.

Om dit recht uit te oefenen en de informatie te verkrijgen, hoeft de Deelnemer slechts een verzoek in te dienen bij Ducati of de door haar aangewezen onderaannemer. 

Om Ducati in staat te stellen aan het verzoek van de Deelnemer te voldoen, dient de Deelnemer de noodzakelijke identificatiegegevens, te weten naam, achternaam, adres en e-mailadres, per e-mail naar het volgende adres te sturen: info@ducati.fr of per post naar het volgende adres DUCATI WEST EUROPE, 390 rue d’estienne d’orves, 92700 COLOMBES. 

WAARSCHUWING: de verwerkingstijd voor verzoeken van deelnemers zal noodzakelijkerwijs langer zijn indien het verzoek per post wordt gedaan.

Artikel 6 – PASSAGIER

De Deelnemer kan aan het Evenement deelnemen met de passagier van zijn/haar keuze. [Zijn er voorwaarden waaraan moet worden voldaan om passagier te worden? minimumleeftijd of andere? uitsluitingen].

Artikel 7 – GEBRUIKSRECHT 

De Deelnemer kan tijdens het evenement foto’s en video’s van zijn/haar reis naar Ducati sturen. 

Indien de Deelnemer hiervoor kiest, geeft hij/zij Ducati toestemming om foto’s of video’s met zijn/haar afbeelding kosteloos te publiceren op zijn/haar (Sociale) media kanalen of website.

De Deelnemer verleent Ducati hierbij, voor elk gewenst gebied en voor de duur van het Evenement plus een periode van [nader te bepalen]: 

– Het recht om de foto’s en video’s te tonen en te reproduceren;

– Het recht om de afbeelding te gebruiken. 

In geval van toezending van foto’s of video’s waarin de passagier voorkomt, garandeert deze dat hij/zij Ducati toestemming heeft gegeven voor gebruik onder dezelfde voorwaarden.

De deelnemer kan zijn/haar deelname op elk moment intrekken door een schriftelijk verzoek te sturen naar info@ducati.fr.

De deelnemer verbindt zich ertoe de bovengenoemde persoon of entiteit, zijn vertegenwoordigers of elke persoon die met zijn toestemming handelt, niet aansprakelijk te stellen voor eventuele wijzigingen in kader, kleur en dichtheid die zich tijdens de reproductie voordoen.

Deze toestemming is persoonlijk en niet overdraagbaar en geldt alleen voor de uitdrukkelijk genoemde media. 

Artikel 8 – VERZEKERING

Ducati verklaart dat zij bij de verzekeringsmaatschappij [APRIL TBC] verzekerd is voor de voertuigen waarvan zij eigenaar is voor de volgende schade: [in te vullen].

In het geval van een ongeval met materiële schade tot gevolg, ziet de Deelnemer af van het recht Ducati aansprakelijk te stellen buiten de bovengenoemde dekking.

Artikel 9 – ONTBINDING VAN AANSPRAKELIJKHEID – AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het door Ducati ter beschikking gestelde voertuig. 

De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het rijden op de weg en vrijwaart Ducati daarom van elke aansprakelijkheid in geval van een ongeval tijdens het Evenement. 

De Deelnemer ziet af van alle strafrechtelijke, civiele, administratieve en gerechtelijke procedures tegen Ducati en elke andere onderneming van haar groep en verplicht zich alle schade te herstellen die door zijn/haar fout of in geval van valse aangifte is veroorzaakt.

Indien een passagier aanwezig is, is de deelnemer ook verantwoordelijk voor de door de passagier veroorzaakte schade.  

Artikel 10 – OVERMACHT 

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden voor Deelname wordt onder overmacht verstaan elke voor Ducati redelijkerwijs onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die de uitvoering van haar contractuele verplichtingen met betrekking tot de organisatie van het Evenement geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of aanzienlijk bemoeilijkt. 

Met name de volgende gebeurtenissen worden als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst volledig is: natuurrampen, slecht weer, brand, overstroming, aardbeving, staking of andere arbeidsconflicten, stroomuitval, embargo, sabotage, interventie van civiele of militaire autoriteiten, oorlogshandelingen, al dan niet verklaarde vijandelijkheden, terroristische acties of rellen. 

Ducati wordt niet geacht haar verplichtingen te schenden indien de uitvoering van haar verplichtingen met betrekking tot de organisatie van het evenement wordt belemmerd, verhinderd of vertraagd door een geval van overmacht en Ducati is in dat geval om geen enkele reden aansprakelijk. 

Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

Deze Algemene Deelnemingsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Alle geschillen tussen de partijen, van welke aard ook, worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank.

In ieder geval trachten de partijen een oplossing van het geschil te treffen alvorens de zaak aan de bevoegde rechter voor te leggen.